Tuyên Bố Về Nghĩa Vụ Tài Chính

Trách Nhiệrách Nhiính

Cảm ơn quý vị đã lựa chọn UT Physicians là đơn vị chăm sóc y tế của mình. Như thông lệ, chúng tôi đang gửi đến quý vị Tuyên bố Trách nhiệm Tài chính và khuyến khích quý vị đặt các câu hỏi liên quan đến tuyên bố này.

Về các dịch vụ cung cấp cho Bệnh nhân; Bệnh nhân và/hoặc người bảo lãnh có toàn bộ trách nhiệm thanh toán cho tài khoản của Bệnh nhân.

Thông tin bảo hiểm chính xác và một bản sao (các) thẻ bảo hiểm phải được Bệnh nhân hoặc người bảo lãnh cung cấp. Bệnh nhân hoặc người bảo lãnh sẽ chịu trách nhiệm đồng thanh toán, khấu trừ và/hoặc đồng bảo hiểm theo chương trình bảo hiểm y tế của Bệnh nhân, tại thời điểm cung cấp dịch vụ.

Bệnh nhân hoặc người bảo lãnh sẽ liên lạc với chương trình bảo hiểm y tế để xác định các lợi ích và dịch vụ cung cấp nào được bao trả. Bệnh nhân hoặc người bảo lãnh hiểu rằng họ chịu trách nhiệm về tài chính đối với UT Physicians cho tất cả các dịch vụ dù có được bảo hiểm chi trả hay không. Bệnh nhân hoặc người bảo lãnh chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số dư của tài khoản; trong đó bảo hiểm của họ đã xác định nghĩa vụ của bệnh nhân dựa trên quyền lợi của chương trình. UT Physicians đề xuất Bệnh nhân hoặc người bảo lãnh xác nhận các bác sĩ của UT Physicians là thuộc danh sách nhà cung cấp trong mạng lưới của chương trình bảo hiểm y tế của Bệnh nhân.

Nếu Bệnh nhân và/hoặc người bảo lãnh không xuất trình chứng minh bảo hiểm y tế, bệnh nhân sẽ được xem là “tự chi trả” tại thời điểm cung cấp dịch vụ. Một khoản thanh toán tối thiểu xác định trước được yêu cầu trước khi dịch vụ được cung cấp.

Chu Bệnh Nhân Và/h

UT Physicians có thể gửi thông tin y tế được yêu cầu theo yêu cầu của (các) chương trình bảo hiểm của Bệnh nhân để thực hiện thanh toán. Thông tin y tế đó sẽ bao gồm chẩn đoán và điều trị do UT Physicians cung cấp.

Tuyên Bố Về Trách Nhiệm Tài Chính

Thông tin do bệnh nhân và/hoặc người bảo lãnh cung cấp là đúng sự thật và hoàn chỉnh ở mức cao nhất mà quý vị biết. Việc quý vị hiểu rõ các trách nhiệm tài chính dựa trên các điều khoản của văn bản này và các câu hỏi của quý vị được trả lời đầy đủ là rất quan trọng.

Tải xuống tài liệu